luni, 29 noiembrie 2010

Vanzare / inchiriere vila Baneasa

Vanzare / inchiriere vila in apropierea Padurii Baneasa, cu acces facil catre DN1.
Vila se afla intr-un cartier exclusivist compus din 12 vile, ce a fost construit in anul 2007.
Proprietatea este alcatuita dintr-o vila dispusa pe P+1+M, suprafata construita de 532 mp si un teren de 900 mp, din care 725 mp reprezinta curtea amenajata.

Parterul vilei, in suprafata de 175 mp, este alcatuit dintr-un living spatios cu dining, bucatarie inchisa, baie, garaj si camera tehnica.

Etajul are o suprafata de 185 mp si este compus din 3 dormitoare cu 2 bai spatioase.

Mansarda, in suprafata de 172 mp, cuprinde un spatiu de depozitare, baie cu sauna si un open space, acesta poate fi compartimentat in 2 dormitoare.

In curte este amenajata o piscina, o terasa cu iesire directa din living, un  barbecue si un mic foisor. In curte se pot parca si 2 masini.

vineri, 26 noiembrie 2010

Vanzare penthouse in Baneasa

Vanzare penthouse in Baneasa Residence, in spatele Ambasadei Statelor Unite ale Americii,  in apropierea Centrului Comercial Feeria, situat intr-un imobil S+P+3+4R.

 Apartamentul dispune de o suprafata construita de 351 mp, este compus din living foarte spatios de 87 mp, 3 dormitoare cu bai proprii si un birou de 26 mp. Zonele de living si cea reprezentata de dormitoare sunt foarte bine delimitate.
Toate camerele au iesire pe terasa, aceasta are suprafata de 224 mp.
Apartamentul dispune de bucatarie mobilata si utilata.
In subsolul cladirii exista 2 locuri de parcare si o boxa ce apartin apartamentului.
Penthouse-ul apartine unei persoane juridice, deci pretul este purtator de TVA.Zona: Baneasa
Camere: 5
Regim inaltime: S+P+3+4
Suprafata: 575 mp
Constructie: 2007
Etaj: 4
Disponibil: imediat
Atuuri: cartier rezidential nou
Pret: 1.000.000,00 €

marți, 23 noiembrie 2010

Vila vanzare Pipera- Iancu Nicolae

Vila de vanzare Iancu Nicolae, Pipera, in apropiere de padure, este dispusa pe parter si etaj si are o suprafata construita de 320 mp.Vila este amplasata pe un teren de 620 mp, 150 mp spatiu comun cu vecinul.


Compartimentarea vilei: la parter: living, dining, spatiu depozitare, bucatarie si baie, iar etajul este compus din 4 dormitoare, din care unul matrimonial, terasa, dressing si spatiu depozitare.
Finisajele sunt de medii spre lux.


joi, 18 noiembrie 2010

Legislatie in domeniul imobiliar


ABITATIE
Persoana care beneficiaza de un drept de abitatie poate locui in respectivul imobil pe toata perioada cat dreptul de abitatie este constituit in favoarea sa.
Este reglementat de Codul civil, art. 572

ACT
Document elaborat de o autoritate de stat, prin care se atestă un fapt, o obligatie, identitatea cuiva. Există mai multe categorii de acte:
-          Actul juridic este o manifestare de vointă a uneia sau mai multor persoane, cu scopul de a crea, de a modifica, sau de a stinge între dânşii drepturi şi obligatii.
-          Actul administrativ este actul care emană de la organele administrative şi care poate fi: normativ, când prin el se statornicesc norme juridice cu caracter general; individual, când are drept scop naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice concrete.
-          Actul de administrare este actul prin care un bun este făcut producător de venituri fără a fi înstrăinat.
-          Act de dispozitie: act prin care se transmite sau se constituie un drept real privitor la un bun ori se renunţă la un drept (de exemplu: proprietate, gaj, uzufruct etc.).
-          Act procesual este actul de dispoziţie al organului judiciar.
-          Act procedural este actul prin care se aduce la îndeplinire actul procesual.

ACT JURIDIC
Mijloc de probă din categoria înscrisurilor prevăzute în art. 1171 şi urm. Codul civil Potrivit legii, actul autentic este acela care s-a făcut cu solemnităţile cerute de lege de un funcţionar public, care are dreptul de a funcţiona în locul unde s-a făcut. Cu privire la autentificare a se vedea Legea nr. 36/1995, notarul public fiind competent să autentifice un act. Copiile, care reproduc în scris un act, pot constitui mijloc de probă în condiţiile prevăzute de art. 1188 Codul civil. 

ACT JURIDIC CIVIL
Manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, adică de a crea, a modifica ori a stinge un raport juridic civil. Actele juridice sunt de mai multe feluri: acte juridice uni, bi sau multilaterale (după numărul părţilor); acte cu titlul oneros sau gratuit (după scopul urmărit), cele cu titlul oneros se împart în comutative şi aleatorii, iar cele cu titlu gratuit în liberalităţi şi acte dezinteresate; acte constitutive, translative şi declarative (după efectele produse) etc. Pentru ca actele juridice civile să fie valabil încheiate ele trebuie să îndeplinească anumite condiţii de fond, iar când actul este solemn, trebuiesc îndeplinite şi condiţii de formă, vezi art. 948-968 Codul civil. 

ACT SUB SEMNATURA PRIVATA
Mijloc de probă din categoria înscrisurilor, prevăzut în art. 1176 şi urm. Codul civil, cuprinde pe lângă conţinut şi iscălitura părţilor, acestea fiind elementele necesare pentru valabilitatea lui. Actul poate fi scris de mână, la maşină, imprimat, cu excepţia testamentului olograf care trebuie să fie scris în întregime de mâna testatorului. Actele sub semnătură privată spre deosebire de cele autentice, nu au putere executorie, pentru aceasta fiind necesar obţinerea unei hotărâri judecătoreşti.
ARVUNA
Este o convenţie accesorie vânzării având ca obiect o sumă de bani pe care una din părţi o dă celeilalte părţi cu ocazia încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, ca o garanţie că se va perfecta contractul.

AVANS
Suma de bani, parte din preţul unei mărfi comercializate, plătită cu anticipaţie de beneficiar, sumă care – în funcţie de prevederile contractului – poate fi pierdută de partea care nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale
 
BIROU DE CARTE FUNCIARA
Compartiment auxiliar al judecatoriei, care are ca obiect de activitate înscrierea în cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobile.Este un regim stabilit de lege sau prin învoiala părţilor cu privire la bunurile lor. În conformitate cu Codul familiei, art. 30 şi urm. bunurile dobândite în timpul căsătoriei, de oricare dintre soţi, sunt, de a data dobândirii lor, bunuri comune ale soţilor. Pot deveni bunuri comune toate bunurile fără a distinge dacă sunt mobile sau imobile, corporale sau incorporale, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

CADASTRU
S
istemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinaţia lor şi de proprietar. (art.1, L. 7/1996)

CARTE FUNCIARA
Sistem de publiciate imobiliara întemeiat pe identificarea cadastrala a imobilelor; poate fi colectiva (pentru intreaga constructie) sau individuala (pentru fiecare etaj / apartament sau parcela de teren avand proprietari diferiti).
 
CERTIFICAT DE MOSTENITOR
Este un titlu în temeiul căruia persoana pentru care s-a emis face dovada calităţii sale de moştenitor. Este reglementat de Legea nr. 36/1995. El se eliberează pe baza încheierii finale, dată în cadrul procedurii succesorale notariale, de către notarul în raza căruia defunctul a avut ultimul domiciliu.
Certificatul cuprinde referiri la masa succesorală, numărul şi calitatea moştenitorilor şi cotele ce le revin din patrimoniul defunctului.

CONCESIUNE
O convenţie între stat şi concesionar prin care ultimul capătă dreptul de a exploata terenuri petroliere, miniere, întreprinderi etc. aparţinând statului (proprietăţii publice). Potrivit art. 135, alin. 5 din Constituţia României bunurile proprietate publică ce aparţin statului (bogăţiile subsolului, căile de comunicaţie, marea teritorială etc.) pot fi concesionate, închiriate sau date în administrare regiilor autonome, în condiţiile legii. Concesiunea poate fi acordată în forme diferite.
Concesionarea se face în baza unui contract prin care o persoană, numită concedent, transmite pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, numită concesionar, care acţionează pe riscul şi pe răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun, a unei activităţi sau a unui serviciu public, în schimbul unei redevenţe.
CONTRACT
Act juridic civil constând în acordul de voinţă între două sau mai multe persoane, încheiat în scopul de a crea, modifica sau stinge între ele drepturi şi obligaţii.
Codul civil, în cap. I, II, t. III, cartea III, art. 948, precizează condiţiile esenţiale pentru validitatea contractelor: capacitatea de a contracta, consimţământul valabil al părţii ce se obligă, un obiect determinat şi o cauză licită.

CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE
Este un contract prin care una din părţi (vânzătorul) transferă proprietatea unui bun al său asupra celeilalte părţi (cumpărătorul) care se obligă în schimb să plătească vânzătorului preţul bunului vândut.
Contractul de vânzare-cumpărare este reglementat în cartea III, t. V, cap. I, art. 1294 şi urm. Codul civil. Legea precizează obligaţiile vânzătorului şi ale cumpărătorului.

CONTRACTUL DE SCHIMB
Este un contract prin care părţile îşi dau (transmit) reciproc proprietatea unui lucru pentru alt lucru (art. 1405, Codul civil).
 
CONTRACTUL DE LOCATIUNE
(latină LOCATIO  ”locatiunea”) – Un contract în baza căruia o persoană numită locator se obligă să asigure altei persoane numită locatar (chiriaş) folosinţa integrală sau parţială a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durată de timp determinată, în schimbul unui preţ corespunzător.
Contractul de locaţiune (închiriere) este reglementat în cartea III, t. VII, cap. I, art. 1410 şi urm. Codul civil. Legea prevede drepturile şi obligaţiile părţilor contractante (ex. reparaţiile urgente ce nu pot fi amânate cad în sarcina locatarului, iar în condiţiile legii, cheltuielile efectuate vor fi scăzute din preţul locaţiunii).
 
CONTRACTUL DE MANDAT
(latină MANDATUM “mandatul”) – Contract prin care o persoana, numită mandatar, se obligă să încheie acte juridice pe seama unei alte persoane, numită mandant, pe care îl reprezintă în baza împuternicirii date. De regulă are forma unui înscris numit procură sau împuternicire (chiar delegaţie).
Mandatul este reglementat în cartea III, t. IX, cap. I, art. 1.532 şi urm. Codul civil; legea precizând care sunt îndatoririle mandatarului şi obligaţiile mandantului.

CONTRACTUL DE INTRETINERE
Este un contract translativ de proprietate, prin care o persoană transmite unul sau mai multe bunuri determinate, ori o sumă de bani (sau amândouă împreună) unei alte persoane numită întreţinător, care se obligă să presteze întreţinere, fie întreţinutului, fie unei alte persoane, până la data decesului acestuia sau pe o perioadă de timp determinată. Este un contract consensual, bilateral, sinalagmatic, intuitu personae şi de regulă gratuit ca şi donaţia. Este asimilat, uneori, contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere.
 
CONTRACTUL DE DONATIE
Este un contract prin care o persoană numită donator transferă irevocabil dreptul său de proprietate asupra unui sau mai multor bunuri determinate, unei alte persoane, numită donator, care le acceptă.
Contractul de donaţie este prevăzut în cartea III, t. II, cap. I, art. 801 şi urm. Codul civil, unde se precizează că donaţiunea este un act de liberalitate prin care donatorul dă ireversibil un lucru donatarului, care-l primeşte
 
CONTRACTUL DE COMODAT
(împrumutul de folosinţă) – Un contract încheiat între comodant şi comodator în baza căruia primul remite spre folosinţă temporară celui din urmă un lucru cu obligaţia acestuia de a-l restitui împrumutatorului, care rămâne proprietarul lui, în natura sa specifică. Este reglementat în cartea III, t. X, cap. I, art. 1560 şi urm. Codul civil. Comodatul este un contract cu titlu gratuit, unilateral şi de regulă generează obligaţii numai pentru comodator.
 
CONTRACTUL DE ANTREPRIZA
Este un contract care se încheie între antreprenor (meseriaş, întreprinzător), care se obligă să execute pe riscul său o anumită lucrare pentru cealaltă parte numită client, în schimbul unui preţ. Este frecvent întâlnită în practică antrepriza de construcţii.
Potrivit clauzelor contractuale, asigurarea materialelor necesare executării revine antreprenorului sau cade exclusiv în sarcina clientului.
Antrepriza este reglementată de art. 1413, alin. 5, Codul civil şi constă în  ”luarea săvârşirii unei lucrări drept un preţ determinat, când materialul se dă de acela pentru care se execută o lucrare”

CONTRACTUL DE COMISION
Este contractul prin care o persoană (comisionar) se obligă să săvârşească pe numele său, dar pe cheltuiala altei persoane (comitent) un act juridic, (ex. depunerea în consignaţie a unui bun în vederea vânzării) în schimbul unei remuneraţii (comision).
Codul Comercial în cartea I, t. XII, cap. II, art. 405 şi urm. reglementează contractul de comision (drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor contractante – comisionar şi comitent).

DREPT DE PREEMTIUNE
facilitate de care se bucura o persoana de a fi preferata oricarei alte persoane la cumpararea unui anumit bun.

DREPT DE SERVITUTE
drept real imobiliar, accesoriu, perpetuu si indivizibil care dezmembreaza proprietatea, conferind titularului sau anumite prerogative strict limitate asupra lucrului altuia.

EVICTIUNE
viciu ascuns, inselatorie in termeni civili (art. 1337 C. Civ.)

EXTRAVILAN
partea din unitatea administrativ-teritoriala cuprinsa în afara intravilanului, delimitata cadastral potrivit legii.

INTRAVILANUL LOCALITATII
Teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu şi fără construcţii, ce constituie o localitate
Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe bază de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrându-se ulterior în Planul general urbanistic (PUG) al localităţii.

IPOTECA
Garanţie reală şi accesorie care nu deposedează pe debitorul proprietar de bunul ipotecat. Ea dă posibilitatea creditorului să urmărească bunul pentru a primi creanţa sa cu preferinţă. Este reglementată în cartea III, t. XVIII, cap. II, art. 1746 şi urm. Codul civil.

MOSTENITOR
Persoana care moşteneşte sau urmează să moştenească averea defunctului, având drept la succesiune.
Codul civil nu-l defineşte pe moştenitor, însă în art. 650 arată categoriile de moştenitori şi anume: – moştenitori legali (vin la moştenire în temeiul legii);
-          moştenitori testamentari (dobândesc moştenirea pe baza unui testament);
-          moştenitori contractuali (moştenesc în temeiul unui contract).

POSESOR
persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.

PROPRIETAR
persoana fizica sau juridica titulara în exclusivitate sau în indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus înscrierii

PUBLICITATE IMOBILIARA
sistem de înscriere în documente publice a corpurilor de proprietate împreuna cu drepturile imobiliare pe care le au proprietarii si posesorii asupra lor. Publicitatea imobiliara se realizeaza prin cartea funciara

UZUFRUCT
Drept real în temeiul căruia o persoană, numită uzufructuar, poate folosi un lucru care aparţine altei persoane numită nudul proprietar şi să beneficieze şi de foloasele bunului respectiv, să-i culeagă roadele având însă obligaţia de a conserva substanţa proprietătii şi la încetarea acestui drept să restituie bunul proprietarului. Dreptul de uzufruct se dobândeşte prin uzucapiune.
Uzufructul este reglementat în cartea II, t. III, cap. I, art. 517 şi urm. Codul civil.

TESTAMENTUL
Act juridic prin care o persoană (testatorul) dispune de întregul său patrimoniu sau parte din el, după încetarea sa din viaţă. Este unul din modurile de a înstrăina cu titlul gratuit proprietatea şi este reglementat în cartea III, t. II, cap. I, art. 800 şi urm. Codul civil.
Legea prevede că, testamentul este un act revocabil prin care testatorul dispune pe timpul încetării sale din viaţă, de tot sau parte din avutul său.

luni, 15 noiembrie 2010

Apartament de vanzare Baneasa Rezidential

Apartament de vanzare in Baneasa, amplasat in cartier rezidential, in spatele Centrului Comercial Feeria. Apartamentul se afla la parterul unui imobil de S+P+3E+4R.

Apartamentul este complet mobilat si utilat, sub semnatura unui designer renumit, are o suprafata de 163 mp, dispune de 30 mp de terasa, loc de parcare si boxa in subteran.

Finisajele sunt de lux, apartamentul beneficiaza de centrala proprie, jaluzele electrice, aer conditionat centralizat.


Sumar
Zona: Baneasa
Camere: 3
Regim inaltime: S+P+3E+4R
Suprafata: 163 mp
Constructie: 2008
Etaj: P
Disponibil: imediat
Atuuri: apropiere centru comercial
Pret: 185.000,00 €

joi, 11 noiembrie 2010

Vila de inchiriat Baneasa

Vila de inchiriat Iancu Nicolae, in complexul rezidential Baneasa Rezidential Park, unul din cele mai spectaculoase proiecte rezidentiale din zona de Nord a Bucurestiului.Vila are o suprafata construita de 800 mp, este dispusa pe demisol, parter, etaj si mansarda.
Demisolul este compus din living, 3 dormitoare, bucatarie, loc de luat masa, baie, grup sanitar si spalatorie. 
Parterul este compus din living spatios, bucatarie, grup sanitar si terasa.

Etajul este alcatuit din 3 dormitoare cu 3 bai ,doua din dormitoare au si dressinguri, iesire pe terasa.
Mansarda este compartimentata in 2 saloane de relaxare, in care se gasesc masa biliard si respectiv sala de ping pong, in plus exista si o baie. 

Proprietatea dispune de 2 gradini, una in fata casei, iar cealalta in spatele casei, unde este amplasata si o piscina.

marți, 9 noiembrie 2010

Apartament de inchiriere ultracentral

Apartament de inchiriat Ateneul Roman, Hotel Hilton, apartament 3 camere, zona ultracentrala, vizavi de Ateneu, situat la etajul 3 din 5, are o suprafata de 120 mp. Apartamentul este nemobilat.
Chirie: 950 Euro

duminică, 7 noiembrie 2010

Taxele la tranzactionarea unei proprietati imobiliare

Sambata 6 noembrie am fost la targul imobiliar Domus Expo targ care desi in februarie a fost un targ foarte reusit cel din zilele acestea clientii sau lasat asteptati .Dar sa revenim la ce vroiam sa spun ,o doamna respectabila si care dorea sa cumpere o propietate m-a intrebat ce taxe trebuie sa plateasca pentru a cumpara o propietate,asa ca m-am gandit sa postez taxele care trebuie achitate in momentul vanzarii de catre ambele parti .Taxele implicate de tranzactionarea unei proprietati imobiliare
Cumparatorul plateste:

  1. onorariu notarial (de regula include si TVA)
  2. taxa intabulare in cartea funciara (achitate tot notarului);
Vanzatorul plateste:

  1. impozit pe venitul din trasferul imobilului, calculat dupa cum urmeaza:
a) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv:
- 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;

b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobandite la o data mai mare de 3 ani:
- 2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
- peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.

miercuri, 3 noiembrie 2010

Vanzare vila nordul Bucurestiului ,lac

Va propun  o superba Vila din Nordul Bucurestiului ,cu vedere la lac.Vila este unicat ca pozitionare ,vedere si structura

Vanzare vila Nordul Bucurestiului, la o distanta de 10 minute de Piata Victoriei si 4 minute de Aeroportul Baneasa, pe malul lacului va propunem o vila de vanzare de 500 mp construiti. Vila este structurata pe demisol, parter si 2 etaje.
La demisol exista 2 garaje complet automatizate, camera tehnica, camare, un apartament de 2 camere ce poate fi folosit ca locuinta pentru personalul administrativ.
La parter: living de 130 mp, cu bucatarie utilata si mobilata, birou, o terasa generoasa, mic dressing si baie de serviciu,
Etajul 1 dispune de dormitor matrimonial cu vedere la lac, baie, un dormitor secundar cu baie si un spatiu de depozitare.

Etajul 2 este format din terasa de 150 mp, sauna, baie si camara.
Accesul intre etaje se poate face pe scara de serviciu, pe scara interioara sau cu liftul care merge de la demisol pana la etajul 2.
In curte exista posibilitatea de a parca cel putin 2 masini, iar in spate exista o curte cu pomi fructiferi si loc de luat masa.


Oferta apartine Companiei Imobiliare Profimob

marți, 2 noiembrie 2010

Vila Baneasa lac

Dupa  cum v-am obisnuit astazi va propun spre vanzare o alta propietate aflat in zona de Nord a Bucurestiului ,in zona rezidentiala Baneasa, in apropiere de lacul Baneasa si de Parcul Herestrau.

Vanzare vila Lac Baneasa, in spatele Antena 1, suprafata construita de 712 mp. Vila este structurata pe S+P+2+M.
Subsolul: 131 mp construiti: garaj pentru 4 masini, camara, centrala termica si spalatorie, chicineta, crama;
Parter: 165 mp constuiti: living de 80 mp, bucatarie, birou, grup sanitar, terasa living, terasa birou;
Etaj 1: 127 mp construiti: 2 dormitoare, biblioteca, dressing, baie, grup sanitar si 3 balcoane;
Etaj 2: 109 mp construiti: living, dormitor, baie, balcon si terasa;
Mansarda: 42,60 mp construiti: bucatarie si baie.

Proprietatea se afla pe axa S-N astfel incat fatadele principale sunt luminate de soare, structura a fost proiectata pentru un nivel de seismicitate de 8,0 grade pe scara Richter.
Vila se afla in Cartierul rezidential Baneasa, la mai putin de 500 metri de Parcul Herastrau si 1500 m de Complexul Feeria.


Oferta apartine Companiei Imobiliare Profimob

luni, 1 noiembrie 2010

Vila vanzare Nord Pipera

Vila vanzare Porche Nord
daca acum cateva  zile prezentam luxul la el acasa, sa va prezint si ceva de pe la noi ceva ce reprezinta o mica parte din cei care au construit cu gust la noi
Vila de vanzare in Pipera, in partea de nord a Bucurestiului, langa Porche Nord, va supunem atentie o vila de vanzare compusa din 840 mp construiti, din care 600 sunt utili, 1500 mp teren. Vila este structurata pe parter si 2 etaje:
La parter : receptie intrare, living si  dining insumand 150 mp, bucatarie de 18 m, 3 grupuri sanitare, 2 spatii tehnice, zona de spa si sala de sport de 80 mp, 2 holuri, garaj, terasa de 62 mp.
Etajul 1: 4 dormitoare cu 4 bai si 4 terase, birou si hol cu luminator, casa scarii incadrata de un luminator de 35 mp.
Etajul 2: sala de relaxare, bar, zona plaja si Jacuzzi si alte 2 terase.
Finisajele si dotarile sunt de lux. Intreaga proprietate beneficiaza de climatizare, monitorizare video interioara si exterioara cu infrarosu, 2 intrari auto si pietonale. Curtea este amenajata, fiind imprejmuita de garduri din beton inalte de 2,5 m placate in partea superioara cu granit. Piscina este incalzita si are o suprafata de 55 mp.

Formular de contact

Nume

E-mail *

Mesaj *

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...